WA.L409: Multidimensional Signal Processing
Wed, 11 Oct, 11:00 - 12:30 Malaysia Time (UTC +8)
Location: Room 409
Session Type: Lecture
Session Chair: Jens-Rainer Ohm, RWTH Aachen
Track: Multidimensional Signal Processing
Click the to view the manuscript on IEEE Xplore Open Preview
Wed, 11 Oct, 11:00 - 11:18 Malaysia Time (UTC +8)
 

WA.L409.1: CLIP4STEREO: REVISITING DOMAIN GENERALIZED STEREO MATCHING VIA CLIP

Chihao Ma, Pengcheng Zeng, Jucai Zhai, Yang Liu, Yong Zhao, Xinan Wang, Peking University, China
Wed, 11 Oct, 11:18 - 11:36 Malaysia Time (UTC +8)
 

WA.L409.2: ADAPTIVE AND ROBUST MMWAVE-BASED 3D HUMAN MESH ESTIMATION FOR DIVERSE POSES

Kotaro Amaya, Mariko Isogawa, Keio University, Japan
Wed, 11 Oct, 11:36 - 11:54 Malaysia Time (UTC +8)
 

WA.L409.3: REUSE NON-TERRAIN POLICIES FOR LEARNING TERRAIN-ADAPTIVE HUMANOID LOCOMOTION SKILLS

Hao Yu, Yuchen Liang, Yuehu Liu, Chi Zhang, Xi'an Jiaotong University, China
Wed, 11 Oct, 11:54 - 12:12 Malaysia Time (UTC +8)
 

WA.L409.4: SINGLE-STAGE HEAVY-TAILED FOOD CLASSIFICATION

Jiangpeng He, Fengqing Zhu, Purdue University, United States of America
Wed, 11 Oct, 12:12 - 12:30 Malaysia Time (UTC +8)
 

WA.L409.5: RADAR HRRP UNSEEN CLASS RECOGNITION BASED ON THE JOINT DICTIONARY LEARNING

Chuchu He, Zhenyu Kuang, Yijin Zhong, Xinghao Ding, Yue Huang, Xiamen University, China