MA.L305: Infrared and Visible Image Fusion
Mon, 9 Oct, 11:00 - 12:30 Malaysia Time (UTC +8)
Location: Room 305
Session Type: Lecture
Session Chair: Aydın Alatan, METU
Track: Applications of Machine Learning
Click the to view the manuscript on IEEE Xplore Open Preview
Mon, 9 Oct, 11:00 - 11:18 Malaysia Time (UTC +8)
 

MA.L305.1: LUMINANCE-PRESERVING VISIBLE AND NEAR-INFRARED IMAGE FUSION NETWORK WITH EDGE GUIDANCE

Ruoxi Zhu, Yi Ling, Fudan University, China; Xiankui Xiong, Dong Xu, Xuanpeng Zhu, ZTE Corporation, China; Yibo Fan, Fudan University, China
Mon, 9 Oct, 11:18 - 11:36 Malaysia Time (UTC +8)
 

MA.L305.2: LOW LIGHT RGB AND IR IMAGE FUSION WITH SELECTIVE CNN-TRANSFORMER NETWORK

Haiyan Jin, Yue Yang, Haonan Su, Zhaolin Xiao, Bin Wang, Xi’an University of Technology, China
Mon, 9 Oct, 11:36 - 11:54 Malaysia Time (UTC +8)
 

MA.L305.3: RESTORABLE VISIBLE AND INFRARED IMAGE FUSION

Jihun Kang, Daichi Horita, Koki Tsubota, Kiyoharu Aizawa, University of Tokyo, Japan
Mon, 9 Oct, 11:54 - 12:12 Malaysia Time (UTC +8)
 

MA.L305.4: A VISIBLE AND INFRARED IMAGE FUSION FRAMEWORK BASED ON DUAL-PATH ENCODER-DECODER AND MULTI-SCALE DISCRETE WAVELET TRANSFORM

Renhe Liu, Han Wang, Tianjin University, China; Shan Du, University of British Columbia, Canada; Yu Liu, Tianjin University, China
Mon, 9 Oct, 12:12 - 12:30 Malaysia Time (UTC +8)
 

MA.L305.5: L2FUSION: LOW-LIGHT ORIENTED INFRARED AND VISIBLE IMAGE FUSION

Xiang Gao, Guohua Lv, Aimei Dong, Zhonghe Wei, Jinyong Cheng, Qilu University of Technology (Shandong Academy of Sciences), China